Co zrobić kiedy nie jesteś dłużnikiem, a komornik zajmie Twoją własność?

18-01-2018 Paweł Szajdak

W trakcie przeprowadzenia egzekucji bardzo często dochodzi do sytuacji, w której to komornik sądowy dokonuje zajęcia rzeczy ruchomych takich jak np. samochód, telewizor, sprzęt komputerowy nie będących własnością dłużnika, lecz osoby trzeciej. Dzieje się tak w szczególności kiedy osoba trzecia zamieszkuje wspólnie z dłużnikiem lub należące do osoby trzeciej rzeczy ruchome są w posiadaniu dłużnika. Osoba trzecia nie pozostaje jednak bez możliwości ochrony swoich praw, gdyż przysługuje jej środek obrony w postaci  wystąpienia do Sądu z powództwem o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji. Zgodnie z art 841§1 kodeksu postępowania cywilnego osoba trzecia może żądać zwolnienia zajętego przedmiotu spod egzekucji jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa. W celu uniknięcia jednak ponoszenia kosztów procesu jeszcze przed wniesieniem pozwu osoba trzecia, której rzeczy zostały zajęte powinna skierować do wierzyciela pismo zawierające wezwanie do zwolnienia zajętego przedmiotu spod egzekucji. Z mojej  osobistej praktyki mogę stwierdzić, iż często jest to wystarczające do tego, żeby wierzyciel odstąpił od egzekucji z przedmiotów należących do osoby trzeciej. Jednakże w przypadku, gdy wierzyciel w odpowiedzi na skierowane do niego wezwanie nie zgodzi się na zwolnienie przedmiotów należących do osoby trzeciej spod egzekucji lub nasze wezwanie pozostanie bez odpowiedzi z jego strony  należy  zgodnie z art. 841 § 3 k.p.c wnieść do Sądu powództwo w terminie miesiąca od dnia powzięcia informacji o naruszeniu prawa. Powództwo o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji wnosi się do Sądu rzeczowo właściwego, w okręgu którego prowadzi się egzekucję. W zależności o wartości przedmiotu sporu będzie to Sąd Rejonowy bądź Sąd Okręgowy. Osoba trzecia powinna wytoczyć powództwo przeciwko wierzycielowi, a w przypadku gdy dłużnik kwestionuje prawo osoby trzeciej do zajętego przedmiotu również przeciwko dłużnikowi. Z mojego doświadczenia mogę stwierdzić, iż prawidłowo napisany i wniesiony w terminie pozew skutkuje bardzo często wydaniem korzystnego dla nas wyroku mającego ten skutek prawny, iż wierzyciel nie może egzekwować roszczenia z zajętych przez komornika przedmiotów należących do osoby trzeciej. Szanowni Czytelnicy jeżeli nurtują Was inne problemy prawne z chęcią Wam pomogę. Proszę o nadsyłanie wiadomości na email adwokatszajdak@gmail.com, a w kolejnym artykule postaram się rozwiązać Państwa wątpliwości dotyczące kwestii prawnych.

Adwokat z Lędzin

Paweł Szajdak